Algemene Voorwaarden Care For Cure voor deelnemers aan de ´Opleiding tot Leefstijlapotheker´ en ´Opleiding tot Leefstijlapothekersassistente´

Algemene uitvoering van dienstverlening

Care For Cure Advies in gezondheidszorg, KVK-nummer 81190476, hierna te noemen Care For Cure, verzorgt scholing voor apothekers, apothekersassistenten en andere zorgprofessionals. Care For Cure zal de overeengekomen scholingen ten alle tijden naar beste vermogen uitvoeren.

Voordat de klant zich aanmeldt en zichzelf registreert voor de opleiding, wordt de klant actief geattendeerd om kennis te nemen van de algemene voorwaarden van Care For Cure welke op de website vermeld staan en te benaderen is via een link in het aanmeldformulier. De klant kan zich pas aanmelden en registreren voor een opleiding wanneer deze heeft aangegeven kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en daarmee akkoord gaat.

Deze inschrijfvoorwaarden zijn ook van toepassing op de werkgever, die voor één of meer werknemers een overeenkomst aangaat.

Deelnemerskosten

De deelnamebijdrage per scholing staat vermeld op de website onder opleiding ‘Accreditatie en prijs opleiding’. Care For Cure heeft het recht de deelnamebijdrage te wijzigen, met dien verstande dat na registratie voor een opleiding, de op het moment van registratie genoemde deelnamebijdrage zal blijven gelden, tenzij partijen op dit punt anders zijn overeengekomen.

Studiemateriaal

Voor de opleiding zal het studiemateriaal verstrekt worden tijdens de opleidingsdagen en zit in de deelnemerskosten, tenzij partijen op dit punt anders zijn overeengekomen.

Afgelasting scholing

Bij ziekte van de docent zal met spoed gekeken worden naar mogelijke alternatieven en wanneer nodig zal de scholing worden afgelast U zult hiervan per email of telefonisch op de hoogte gesteld worden. De scholing zal dan verplaatst worden naar een andere datum. Indien de voorgestelde mogelijkheid of mogelijkheden u niet schikt dan zal de deelnamebijdrage van de desbetreffende dag volledig aan u gerestitueerd worden.

Ook bij het niet behalen van het minimaal voor de opleiding gestelde deelnemersaantal zal de scholing afgelast worden. De deelnemerskosten zal ook dan binnen 2 weken volledig aan u terugbetaald worden.

Betalingen

De betalingen voor de scholingen verlopen per factuur. De factuur dient binnen 14 dagen na de op de factuur vermelde datum per bankoverschrijving betaald te worden maar tenminste voor aanvang van de scholing. Indien er voor aanvang van de scholing geen betaling heeft plaatsgevonden kan er niet worden deelgenomen aan de opleiding.

Annulering binnen bedenktijd

U heeft een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Indien u zich binnen deze termijn van 14 dagen na registratie bedenkt, dan kunt u dit per e-mail (opleiding@opleidingtotleefstijlapotheker.nl) aan ons doorgeven. De annulering is definitief zodra de deelnemer een bevestiging heeft ontvangen van Care For Cure. Indien u al heeft betaald zult u binnen 14 dagen uw deelnemerskosten volledig terugbetaald krijgen.

Annulering na bedenktijd

Annulering van de opleiding door de deelnemer dient uitsluitend per e-mail te geschieden. De annulering is definitief zodra de deelnemer een bevestiging heeft ontvangen van Care For Cure.

Bij annulering na de bedenktijd en tot acht weken voor aanvang van het congres is de deelnemer 15% van de deelnameprijs verschuldigd, tenzij anders in onderling overleg is besloten.

Bij annulering na de bedenktijd en tussen acht weken en twee weken voor aanvang van het congres is de deelnemer 50% van de deelnameprijs verschuldigd, tenzij anders in onderling overleg is besloten.

Bij annulering na de bedenktijd en later dan twee weken voor aanvang van het congres is de deelnemer de gehele deelnameprijs verschuldigd, tenzij anders in onderling overleg is besloten.

Verhindering

Meld uw verhindering en/of vervanging van deelname zo spoedig mogelijk per email (opleiding@opleidingtotleefstijlapotheker.nl).

Tot 1 week (5 werkdagen) voor aanvang van de cursusdag kunt u kosteloos de cursus annuleren wanneer u door onvoorziene omstandigheden niet kan komen. Vervolgens zal samen gekeken worden wanneer u de gemiste opleidingsdag kan inhalen.

Wordt een cursus minder dan 1 week (5 werkdagen) voor aanvang geannuleerd, dan bent u een gedeeltelijke vergoeding van het cursusgeld verschuldigd. U zal hiervoor een factuur van 79 euro ontvangen welke bestaat uit de gemaakte kosten van de trainingslocatie, catering en administratie.

Geheimhoudingsplicht

Alle informatie, die door deelnemers wordt verstrekt, zal door de Care For Cure en docenten vertrouwelijk worden behandeld. Daarnaast worden alle in de scholingen behandelde documentatie, informatie en gebruikte materialen door alle partijen (deelnemers, organisatie, docenten en eventuele derden) vertrouwelijk behandeld. Hiermee wordt de privacy van alle betrokkenen gewaarborgd.

Het copyright van het gebruikte lesmateriaal berust bij Care For Cure.

Contact

Voor vragen, opmerkingen of annulering kunt u contact opnemen met Care For Cure per mail: opleiding@opleidingtotleefstijlapotheker.nl of via het contactenformulier op de website: www.opleidingtotleefstijlapotheker.nl.

Wij streven ernaar binnen 5 werkdagen te reageren.

Klachtenregeling

Bij klachten over betaling/annulering wordt de klacht getoetst aan de leveringsvoorwaarden.

Klachten zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Op een ingediende klacht zal binnen 4 weken worden gereageerd.

Als Care For Cure een langere tijd nodig heeft om onderzoek te doen, wordt de deelnemer hiervan binnen 1 maand in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer wordt verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Klachten worden geregistreerd en worden bewaard voor een termijn van 1 jaar.

Privacy voorwaarden Care For Cure ´Opleiding tot Leefstijlapotheker´ en ´Opleiding tot Leefstijlapothekersassistente´

Care For Cure, gevestigd aan Vriezenveenstraat 55 5036 VE Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Rogier Larik is de Functionaris Gegevensbescherming van Care For Cure. Hij is te bereiken via onderstaande contactgegevens:

Contactgegevens:, Vriezenveenstraat 55 5036 VE Tilburg, +31611706527, rogierlarik@careforcure.nl, www.careforcure.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Care For Cure verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

E-mail, naam, beroep, beroepsgroep, adres, factuuradres en de gegevens die nodig zijn voor accreditatie (zoals BIG-nr, etc.)

Waarom?

Wij gebruiken uw gegevens om:

-de deelname aan de scholing te kunnen bewerkstelligen en om accreditatie te kunnen regelen.

Care For Cure verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Mag het?

Wij mogen persoonsgegevens voor de scholing gebruiken omdat u middels het aanmelden van de opleiding uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven bij het inschrijfformulier.

Uitdrukkelijke toestemming

U kunt zich op de website aanmelden voor de opleiding. Door te vinken bij de voorwaarden opleiding Leefstijlapotheker-Leefstijlapothekersassistente geeft u uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Zonder deze uitdrukkelijke toestemming kunt u het aanmeldformulier niet versturen.

Toestemming intrekken

U kunt uw toestemming altijd intrekken door te e-mailen naar opleiding@opleidingtotleefstijlapotheker.nl

Hoe lang?

Wij bewaren uw persoonsgegevens tot één jaar na de datum van de laatste opleiding welke u gevolgd hebt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via opleiding@leefstijlapothekers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Care For Cure bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens tot één jaar na de datum van de laatste opleiding welke u gevolgd hebt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Care For Cure verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Care For Cure gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Care For Cure en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar rogierlarik@careforcure.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Care For Cure wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Care For Cure neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via rogierlarik@careforcure.nl.